Drobečková navigace

Úvod > Služby > Koordinátor BOZP

Koordinátor BOZP

Koordinátor BOZP

Činnost koordinátora BOZP provádí tyto úkony:

  • uskutečňování výkonu činnosti koordinátora BOZP v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. a s nařízením vlády č. 591/2006 Sb.;
  • vypracování „Plánu BOZP“
  • povinnost zajistit potřebnou spolupráci a vzájemnou rychlou informovanost všech osob zúčastněných na akci a včas upozorňovat investora na předvídatelné problémy BOZP s cílem dosažení včasného přijetí nutných rozhodnutí, prosazení nutných opatření v oblasti BOZP na akci a vyšetření možných konfliktů;
  • provádění oznámení o zahájení stavby oblastnímu inspektorátu bezpečnosti práce příslušnému dle místa staveniště nejpozději 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli. Dojde-li k podstatným změnám údajů obsažených v oznámení, provede jejich aktualizaci. Dojde-li k podstatným změnám údajů obsažených v oznámení, provede jejich aktualizaci;
  • poskytování potřebné součinnosti v oblasti BOZP na základě získaných informací o osobách, které budou vykonávat pracovní činnosti na stavbě a o všech ostatních osobách zhotovitele stavby včetně zavázání zhotovitele v plánu BOZP, že po celou dobu realizace bude dodržovat požadavky BOZP v plánu stanovené;
  • provádění kontrolní prohlídky v průběhu realizace stavby se zaměřením na zjišťování, zda jsou zhotovitelem dodržovány požadavky BOZP, včetně upozorňování na zjištěné nedostatky a působení na zhotovitele, aby bez zbytečného odkladu sjednal nápravu, k čemuž koordinátor navrhuje přiměřená opatření a termíny k odstranění nedostatků. Nedojde-li opakovaně k nápravě nedostatků, oznámí toto koordinátor neprodleně stavebníkovi a v případě bezprostředního ohrožení zdraví a života dá pokyn k přerušení prací;
  • koordinaci spolupráce zhotovitelů nebo osob pověřených při přijímání opatření k zajištění BOZP se zřetelem na povahu prací a zásady prevence rizik při činnostech prováděných na pracovišti současně;
  • podnět či doporučení technického řešení nebo opatření k zajištění BOZP pro stanovení pracovních či technologických postupů a plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby uskuteční současně nebo na sebe budou bezprostředně navazovat;
  • spolupráci se zhotovitelem během realizace stavby při stanovení času potřebného k provádění jednotlivých prací nebo činností;
  • průběžné provádění zápisů o kontrolách a zjištěných nedostatcích v BOZP do stavebního deníku zhotovitele stavby.

Zobrazit více