Pro každého investora je během stavby klíčové dodržení termínu, kvality a stanovené ceny. Aby se tak opravdu stalo, je vhodné používat zkušeného nezávislého odborníka.

Technický dozor stavebníka

Poskytujeme výkon technického dozoru stavebníka na všechny typy staveb, včetně stavebních záměrů dotovaných z prostředků EU.

Důvěřuj, ale prověřuj a kontroluj. Pro každého investora je během stavby klíčové dodržení termínu, kvality a stanovené ceny. Pro stavební firmy, je nezkušené oko investora a nedostatek času k osobnímu dohledu nad stavbou silným lákadlem, odchýlit se od projektové dokumentace, navýšit cenu díla či zaměnit použité materiály za levnější. Aby Vaše stavba nepřipomínala hru kočky s myší, je vhodné přizvat zkušeného a nezávislého odborníka, který bude během realizace hájit Vaše zájmy.

Stavba pod kontrolou

Chcete mít stavbu pod kontrolou? Je třeba mít zkušenosti, znalosti a vědět co je třeba kontrolovat. Ať už realizujete pozemní, vodohospodářskou či dopravní stavbu, naši specializovaní odborníci Vás zastoupí. Dohlédnou nad kvalitou prováděných prací, plnění všech závazků dle smlouvy o dílo, ověří oprávněnost fakturovaných prací, nebo případně poradí s možnými finančními úsporami. Jsme Vaše prevence před budoucími reklamacemi. S námi budete na stavbě neustále.

Služba Technický dozor stavebníka obsahuje:

 • seznámení se s dokumentací pro provedení stavby, obsahem smluv a s obsahem stavebního povolení;
 • odevzdání a převzetí staveniště a zabezpečení zápisů do stavebního deníku;
 • protokolární odevzdání směrového a výškového vytyčení stavby;
 • účast na kontrolním zaměření terénu dodavatelem stavby před zahájením prací;
 • kontrolu plnění podmínek stavebního povolení a dalších závazných dokumentů
 • dotčených orgánů pro výstavbu po dobu realizace výstavby;
 • zpracování podkladů a organizaci kontrolních dnů stavby, porady a účast na jednání orgánů stavebníka;
 • kontrolu dodržování kvality a realizace stavby dle projektové dokumentace
 • péči o systematické doplňování dokumentace pro provedení stavby a evidenci dokumentace dokončených částí stavby;
 • projednání dodatků a změn dokumentace, které nezvyšují náklady, neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry stavby;
 • průběžné informování klienta o všech závažných okolnostech souvisejících s prováděním výstavby;
 • kontrolu věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách a jejich předkládání k úhradě klientovi;
 • kontrolu těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku;
 • odevzdání připravených prací dalším zhotovitelům stavby na navazující činnosti;
 • spolupráci se zhotovitelem dokumentace a zhotoviteli stavby při provádění nebo navrhování opatření k odstranění případných vad dokumentace;
 • sledování předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací prováděných zhotoviteli stavby a jejich výsledků, sledování kvality prováděných dodávek a prací (certifikáty, atesty, protokoly a podobně);
 • sledování vedení stavebních a montážních deníků;
 • hlášení archeologických nálezů;
 • spolupráci na opatřeních na odvrácení nebo omezení živelních událostí;
 • kontrolu postupu prací dle časového plánu stavby a ustanovení příslušných norem;
 • kontrolu řádného uskladnění materiálů, strojů a konstrukcí;
 • přípravu podkladů pro závěrečné vyhodnocení stavby;
 • přípravu podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo jejích částí, účast na přejímkách, účast na kolaudačním řízení;
 • kontrolu odstraňování vad a nedodělků;
 • kontrolu vyklizení staveniště zhotovitelem stavby;
 • zabezpečení spolupráce s odpovědnými geodety.

Činnost koordinátora BOZP obsahuje:

 • uskutečňování výkonu činnosti koordinátora BOZP v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. a s nařízením vlády č. 591/2006 Sb.;
 • vypracování „Plánu BOZP“ pro stavbu do 14 dnů od podpisu smlouvy a předání projektové dokumentace stavebníkem;
 • povinnost zajistit potřebnou spolupráci a vzájemnou rychlou informovanost všech osob zúčastněných na akci a včas upozorňovat investora na předvídatelné problémy BOZP s cílem dosažení včasného přijetí nutných rozhodnutí, prosazení nutných opatření v oblasti BOZP na akci a vyšetření možných konfliktů;
 • provádění oznámení o zahájení stavby oblastnímu inspektorátu bezpečnosti práce příslušnému dle místa staveniště nejpozději 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli. Dojde-li k podstatným změnám údajů obsažených v oznámení, provede jejich aktualizaci. Dojde-li k podstatným změnám údajů obsažených v oznámení, provede jejich aktualizaci;
 • poskytování potřebné součinnosti v oblasti BOZP na základě získaných informací o osobách, které budou vykonávat pracovní činnosti na stavbě a o všech ostatních osobách zhotovitele stavby včetně zavázání zhotovitele v plánu BOZP, že po celou dobu realizace bude dodržovat požadavky BOZP v plánu stanovené;
 • provádění kontrolní prohlídky v průběhu realizace stavby se zaměřením na zjišťování, zda jsou zhotovitelem dodržovány požadavky BOZP, včetně upozorňování na zjištěné nedostatky a působení na zhotovitele, aby bez zbytečného odkladu sjednal nápravu, k čemuž koordinátor navrhuje přiměřená opatření a termíny k odstranění nedostatků. Nedojde-li opakovaně k nápravě nedostatků, oznámí toto koordinátor neprodleně stavebníkovi a v případě bezprostředního ohrožení zdraví a života dá pokyn k přerušení prací;
 • koordinaci spolupráce zhotovitelů nebo osob pověřených při přijímání opatření k zajištění BOZP se zřetelem na povahu prací a zásady prevence rizik při činnostech prováděných na pracovišti současně;
 • podnět či doporučení technického řešení nebo opatření k zajištění BOZP pro stanovení pracovních či technologických postupů a plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby uskuteční současně nebo na sebe budou bezprostředně navazovat;
 • spolupráci se zhotovitelem během realizace stavby při stanovení času potřebného k provádění jednotlivých prací nebo činností;
 • průběžné provádění zápisů o kontrolách a zjištěných nedostatcích v BOZP do stavebního deníku zhotovitele stavby.
nahoru nahoru
Reference 

Kontaktujte nás


Kolik je 3+2
* Povinná pole.

Profesionálové a.s.
Haškova 1714/3, Hradec Králové, 500 02
IČ: 28806123, DIČ: CZ28806123

Copyright © 2010-2021, Profesionálové a.s., všechna práva vyhrazena.