Drobečková navigace

Úvod > Služby > Technický dozor stavebníka

Technický dozor stavebníka

Poskytujeme výkon technického dozoru stavebníka na všechny typy staveb se zkušenostmi s realizací staveb dotovaných z prostředků EU.

 

Technický dozor stavebníka provádí tyto úkony:

 • seznámení se s dokumentací pro provedení stavby, obsahem smluv a s obsahem stavebního povolení;
 • převzetí staveniště a zabezpečení zápisů do stavebního deníku;
 • protokolární odevzdání směrového a výškového vytyčení stavby;
 • účast na kontrolním zaměření terénu dodavatelem stavby před zahájením prací;
 • kontrolu plnění podmínek stavebního povolení a dalších závazných dokumentů
 • dotčených orgánů pro výstavbu po dobu realizace výstavby;
 • zpracování podkladů a organizaci kontrolních dnů stavby, porady a účast na jednání orgánů stavebníka;
 • kontrolu dodržování kvality a realizace stavby dle projektové dokumentace
 • péči o systematické doplňování dokumentace pro provedení stavby a evidenci dokumentace dokončených částí stavby;
 • projednání dodatků a změn dokumentace, které nezvyšují náklady, neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry stavby;
 • průběžné informování klienta o všech závažných okolnostech souvisejících s prováděním výstavby;
 • kontrolu věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách a jejich předkládání k úhradě klientovi;
 • kontrolu těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku;
 • odevzdání připravených prací dalším zhotovitelům stavby na navazující činnosti;
 • spolupráci se zhotovitelem dokumentace a zhotoviteli stavby při provádění nebo navrhování opatření k odstranění případných vad dokumentace;
 • sledování předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací prováděných zhotoviteli stavby a jejich výsledků, sledování kvality prováděných dodávek a prací (certifikáty, atesty, protokoly a podobně);
 • sledování vedení stavebních a montážních deníků;
 • hlášení archeologických nálezů;
 • spolupráci na opatřeních na odvrácení nebo omezení živelních událostí;
 • kontrolu postupu prací dle časového plánu stavby a ustanovení příslušných norem;
 • kontrolu řádného uskladnění materiálů, strojů a konstrukcí;
 • přípravu podkladů pro závěrečné vyhodnocení stavby;
 • přípravu podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo jejích částí, účast na přejímkách;
 • kontrolu odstraňování vad a nedodělků;
 • kontrolu vyklizení staveniště zhotovitelem stavby;
 • účast na kolaudačním řízení;

Zobrazit více