Drobečková navigace

Úvod > Služby > Výběrová řízení

Výběrová řízení

Zajišťujeme kompletní servis při zadávání veřejných zakázek a to formou organizačního, administrativního a odborného dohledu nad procesem celého průběhu výběrového řízení a to jak v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. v platném znění, tak v souladu závaznými metodickými pokyny poskytovatele dotace či s vnitřní směrnicí zadavatele.

Služba Administrace výběrových řízení obsahuje:

 • Vstupní jednání, studium podkladů, stanovení předmětu zakázky.
 • Sestavení časového plánu průběhu zadávacího řízení.
 • Správu elektronického nástroje a profilu zadavatele.
 • Vypracování Výzvy k podání nabídky a Zadávací dokumentace včetně jejích příloh.
 • Distribuci Výzvy k podání nabídky a Zadávací dokumentace vybraným dodavatelům.
 • Vyřizování případných dotazů k Zadávací dokumentaci či k zadávacím podmínkám ve spolupráci se zadavatelem.
 • Přípravu formulářů a čestných prohlášení pro jmenování členů komise pro otevírání obálek a hodnotící komise a vytvoření pozvánek pro tyto členy příslušných komisí, budou-li zadavatelem jmenováni.
 • Doplnění hodnotící komise o odborníky se zkušenostmi v oblasti veřejných zakázek.
 • Poradenství při procesu přijímání elektronických nabídek a na žádost zadavatele případná účast při jejich otevírání.
 • Organizační poradenství při otevírání nabídek včetně sepsání návrhů protokolů o jednání a jednotlivých úkonech zadavatele, resp. příslušné hodnotící komise.
 • Organizační poradenství při posuzování a hodnocení nabídek, resp. jednání hodnotící komise, a poradenství v rámci průběhu posouzení a hodnocení nabídek včetně sepsání návrhů protokolů o jednání a jednotlivých úkonech zadavatele, resp. příslušné hodnotící komise.
 • Vypracování návrhu Zprávy o posouzení kvalifikace a Zprávy o hodnocení nabídek.
 • Poradenství při procesu rozhodnutí zadavatele o zadání veřejné zakázky, případně rozhodnutí zadavatele o vyloučení dodavatele, včetně případného zpracování návrhů dokumentů k tomuto rozhodnutí zadavatele a rozeslání/uveřejnění takových dokumentů.
 • Zpracování návrhů dokumentů k ukončení zadávacího řízení včetně jejich uveřejnění předepsaným způsobem.
 • Vyhotovení a zveřejnění Oznámení o výsledku zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek.
 • Vypracování Písemné zprávy zadavatele o průběhu zadání zakázky a ukončení zadávacího řízení.
 • Zkompletování dokumentace z průběhu zadávacího řízení pro archivaci.
 • Řešení námitek dodavatelů v průběhu zadávacího řízení.
 • Vypracování individuální SOD na dodavatele s jasným vymezením předmětu veřejné zakázky a s podrobnou specifikací obchodních a platebních podmínek.

Výběrová řízení pro neveřejný a nedotovaný sektor:

Využijte vhodné situace na trhu a nechte stavební firmy, aby se utkaly o Vaši zakázku v transparentní a otevřené soutěži. V součinnosti s Vámi vytvoříme zadávací dokumentaci výběrového řízení a doporučíme či doplníme Vámi vybrané kandidáty. Předložíme Vám výsledek tendru z pohledu cenových nabídek, nabízených dodacích lhůt, záruk a referencí.

Zobrazit více